Jump to content

Chʼil dootłʼizhí díkʼǫ́zhígíí

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Chʼil dootłʼizhí díkʼǫ́zhígíí
CH’IYÁÁN BII’ DAHÓLÓONII 
100 g / 3.5 oz
tʼáadoo hodinaʼí náálką́łígíí

 — naniseʼ binoolzheeʼ
 — shógii (áshįįh łikan)
11 g

3 g
1.7 g
akʼah
0.2 g
hatsʼíís hashtʼéé yoodlíłígíí 0.7 g
88 g
CHʼIYÁÁN YEE BIDZIILII
(dóó hatsʼíís náyooshǫǫłígíí)

C 29 mg 

Chʼil dootłʼizhí díǫ́zhígíí