Jump to content

Big Boquillas Ranch

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ
Big Boquillas Ranch
Kéyah Boquillas Ranchdi éélkid, Beeʼeeʼhózin biniiyé dah aztʼą́ʼ.

Kéyah Big Boquillas Ranch woolyéʼígíí éí 491,000 acres aniiłtsoh, Hoozdo Hahoodzo biyiidiʼ siʼą́ą́h. Díí kéyah Big Boquillas Ranch woolyéʼígíí éí kin Seligman, AZ bitsį́į́hgo áádóó atiin iidleezh Route 66 bibąąhgo (naʼhókǫsjigo), áádóó éí Waalibéí Dineʼé bikéyah bitsį́į́hgo áádóó éí Góóhníinii bikéyah bitsį́į́hgo áádóó nitʼą́ą́ Seligmanjįʼ. Boquillas Ranch éí 36°1′55″ NHK dóó 112°47′9″ EʼE-gi bił hazʼą́.

Yaʼiishjááshtsoh 09, 1987 biyihah yę́ędą́ą́ʼ Naatʼáanii Chairman Peter MacDonald kéyah naʼyiisnį́į́h, $33.4 damiiltsoh beeʼkéyah naʼhaznį́į́h (Yaʼiishjááshtsoh 09, 1987 biyihah yę́ędą́ą́ʼ, Bilagáana Hastiin Bud Brown woolyégo kéyah Boquillas woolyéʼígíí $26.2 damiiltsoh yééʼnaʼyiisnį́į́h, áádóó Naabeehó yiichʼį́ʼ naʼháyáágoʼ éí $33.4 damiiltsoh yéébaʼnaʼhaznį́į́h Naabeehó bichʼį́ʼgo. Bilagáana Hastiin Bud Brown $7.2 damiiltsoh béeso yeeʼayiilá). Yaʼiishjááshtsoh 23, 1987 biyiihahgo iindá Naabeehó bił beeʼdaʼhózin, kéyah naʼhaznį́į́hígíí áádóó naaltsoos beeʼnidaʼnéézdéíʼ, Naʼnízhoozhídę́ę́ʼ naaltsoos Gallup Independent áłtsé beeʼnidaʼnéízdéí.Ałdóʼ yídííłtah...


Béésh Łichíʼii biyiʼdóó ił Nahazʼą́ baa Haneʼ