Jump to content

anáʼálwoʼ:1910/1912 yę́ędą́ą́ʼ saad bee álʼíinii (ééʼ neishoodii/oodláanii bikʼehgo)

"Wikiibíídiiya" bitsʼą́ą́dę́ę́ʼ

1910/1912 yêˊdãʼˊ sād bǣ ălˊīˊnī (ǣˊ neishōdī/ōdlāˊnī bik̓æ̆ʻgo)

1910/1912 dííshjį́
ă ĕ ĭ ŏ a e i o
ŭ æ̆ ádin (o e)
ā ē ī ō aa ee ii oo
ū ǣ ádin (oo ee)
â ê î ô ą ę į ǫ
û æ̂ ádin (ǫ ę)
ã ẽ ĩ õ ąą ęę įį ǫǫ
ũ æ̃ ádin (ǫǫ ęę)
ăʻ ĕʻ ĭʻ ŏʻ ah eh ih oh
ăˊ āˊ âˊ ãˊ á áá ą́ ą́ą́
1910/1912 dííshjį́
gye gyi ge gi
kye kyi ke ki
q ádin (h x)
kqa kqo ka ko
tq t
hw
1910/1912 dííshjį́
găʻ gah
kûʼ kǫʼ
ătʼǣdˊ atʼééd
ăchĩʻˊ achį́į́h
tqŏˊ